fbpx

Общи условия

Общи условия за предоставяне на Туристически услуги от туроператор „Кемпфайърбг “ ЕООД

1. Обща информация

„Кемпфайърбг“ ЕООД, с ЕИК 204364474, Регистриран туроператор с номер на лиценз: PK-01-7982

СайтCampfire.bg

Адрес на управление: с. Аканджиево, ул. Четвърта 6

Електронна поща: office@campfire.bg

Телефон: +359 899 923 900

„Кемпфайърбг“ ЕООД има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора“ със „ЗД Евроинс“ АД, полица № 065 0000225/003 валидна до 02.04.2024г.

Всички сертификати са видими на сайтът.

2. Резервации

2.1. Записване за участие в програмите на „ Кемпфайърбг “ ЕООД се осъществяват посредством сайта на „ Кемпфайърбг “ ЕООД – www.campfire.bg, чрез ел. ни поща: enjoy@campfire.bg или на телефон: +359 899 923 900

2.2. Резервацията се счита за потвърдена след сключване на договор за туристически пакет и внасяне на депозит, съобразно настоящите общи условия и предвиденото в договора.

2.3. Резервацията става действителна след извършено плащане посредством внасяне на депозит в размер на 50% от стойността на програмата или заплащане на цялата сума, освен ако в договора за туристически пакет не е предвидено друго.

2.4. Преди да направи резервация всеки Пътуващ следва да се запознае с настоящите общи условия.

3. Начин на плащане и срок за плащане

3.1 Цени и начин на плащане:

3.1.1. Цените за всяка програма включват само услуги описани в програмата.

3.1.2 Плащането се извършва само по банков път

3.1.3 Плащанията по банков път се превеждат по посочената тук банкова сметка на Туроператора, а именно:

IBAN: BG64STSA93000029813246
BIC: STSABGSF
Валута: BGN
Банка: ДСК
Титуляр: „ Кемпфайърбг “ ЕООД

3.1.4 Към всяка програма изрично е описано какво включва цената на програмата. В случаи, когато Туроператорът предоставя информация за цените на услуги, които НЕ са включени в общата цена на пакета (например цени за входове на музеи, храна, цени на билети и др.), следва да се има предвид, че тези цени са ориентировъчни и Туроператорът не се обвързва с тяхната точност.

3.1.5 Увеличение на цената на туристическия пакет с по-малко от 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване.

3.1.6 В случаите когато Туроператорът увеличи цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, Пътуващият се задължава да уведоми писмено Туроператора за решението си в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, като:

1)  приеме увеличението в цената на туристическия пакет, заплати дължимата сума по разликата и подпише допълнително писмено споразумение / анекс към договора за туристически пакет във връзка с увеличението на цената

или

2) да се откаже от договора за туристически пакет, като му бъде възстановена заплатената от него до момента сума, в 14-дневен срок от датата на която Туроператорът е получил уведомлението за отказ, с изключение на вече направените от Туроператора невъзстановими разходи по резервации на билети, места за настаняване, визи, застраховки и др. предварително направени плащания.

3.2 Размер и срокове на плащане:

3.2.1. Депозит. Резервацията е валидна след плащане на депозит в размер на поне 50% от стойността на  програмата в срок от 3 работни дни след получаване на потвърждение от Туроператора за наличие на свободни места, или незабавно плащане, когато времето до датата на събитието е по-кратко от този срок.

3.2.2. Окончателно плащане. При липса на внесен депозит в указания срок, резервацията се анулира. Заплащането на 100% от стойността на пакета се извършва в следните срокове:

3.2.2.1 За програми в България и чужбина с продължителност 1 или 2 дни – до 2 календарни дни от датата на отпътуване;

3.2.2.2 За програми с продължителност 3 и повече дни в България – до 7 календарни дни от датата на отпътуване;

3.2.2.3 За пътувания в чужбина:

Най-късно 20 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго;

4. Права и Задължения на страните

4.1 Права и задължения на Туроператора

4.1.1 Туроператорът се задължава да изпълни туристическите услуги заплатени от Пътуващия. Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги включени в програмата в съответствие с условията по договора за туристически пакет.

4.1.2 Туроператорът се задължава да осигури задължителна застраховка на Пътуващия „Медицински разходи при болест и злополука“. За по-високи лимити от предвидените в програмата на екскурзията и  застраховки за допълнителни рискове, Туроператорът може да съдейства на Пътуващия, срещу допълнително заплащане. Пътуващи навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки Пътуващ се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

4.1.3 В случаите, когато Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на договора за туристически пакет (по смисъла на Закона за туризма), той е длъжен в двудневен срок от настъпването на промяната да уведоми Пътуващия в писмена форма, но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването. Приемането на промените се удостоверява с подписване на допълнително споразумение към договора / анекс. В случай че Пътуващият откаже пътуването, той е длъжен да направи това писмено в 3-дневен срок от получаване на уведомлението от Туроператора. Туроператорът му възстановява платените от него суми по договора в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ, с изключение на вече извършените невъзстановими разходи.

4.1.4 Туроператорът има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници или други непредвидени обстоятелства. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на договора за туристически пакет, като връща на Пътуващия всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (такса за анулация на сключени от името и за сметка на Пътуващия застраховки, глоба за върнати самолетни билети за редовни полети, съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси и други, заявени по желание на Пътуващия и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица-контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане).

4.1.5 Туроператорът има право да прекрати действието на договора за туристически пакет едностранно, без да дължи неустойка, в случаите в които Пътуващият не извърши плащания в уговорените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява чрез платежен документ. Ако Пътуващият е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява.

4.1.6 Туроператорът има право да извърши замяна на хотела / мястото за настаняване с такъв от същата или по-висока категория, без промяна на общата цена заплатена от Пътуващия, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел / място за настаняване или невъзможност хотелът да приеме туристите.

4.1.7 Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване, мястото на тръгване и часа на пристигане, включително при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини (метеорологични или технически причини), които налагат това, като уведомява своевременно Пътуващия. Туроператорът не носи отговорност при промени в полетно разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.

4.1.8 Туроператорът не носи отговорност не компенсира Пътуващи, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата, и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. Туроператорът не компенсира Пътуващи за разходи извън туристическия пакет. Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки, извън посочените като включени в договора за туристически пакет.

4.1.9 Отговорността на Туроператора при неточно изпълнение на договора е до размера на разликата между цената на договорената в договора услуга и реално предоставената услуга.

4.1.10 Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги, без да дължи неустойки или обезщетения, в случай, че Пътуващият с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите Пътуващи, на служители или съконтрагенти. В този случай Туроператорът не дължи връщане на платени от Пътуващия суми по договора за туристически пакет, ако тези суми са заплатени на трети лица-контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане, и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на Пътуващия вреди.

4.1.11 Туроператорът не носи отговорност за наложени на Пътуващия глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от Пътуващия правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и други подобни.

5.2. Права и задължения на Пътуващия

5.2.1 Пътуващият се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора за туристически пакет срокове стойността на туристическите услуги.

5.2.2 В случай че Пътуващият не извърши плащания в установените срокове, се счита, че той желае да прекрати договора с произтичащите от това последици, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия.

5.2.3 Пътуващият има право да получи обезщетение на стойност равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от страна на Туроператора по вина на последния.

5.2.4 Пътуващият се задължава да уведоми Туроператора незабавно при настъпила промяна на адреса, номера на личните документи или начина за комуникация, посочени в договора (телефон, електронна поща и др.). В противен случай, всички произтекли от бездействието на Пътуващия неблагоприятни последици, се носят от последния и Туроператорът се освобождава от каквато и да било отговорност.

5.2.5 Пътуващият се задължава да спазва законите на страната за която пътува. При неспазване на това, Туроператорът не носи отговорност за последиците, разходите и формалностите, произтичащи от неспазване на местното законодателство, както и настъпили пречки и усложнения за връщането на Пътуващия в България. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства, на трети лица и др. от страна на Пътуващия, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

5.2.6 Пътуващия, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

5.2.7 Пътуващият се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването или международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.

5.2.8 За лица под 18 г., пътуващи без един от родителите си, се изисква копие на акт за раждане и нотариално заверена декларация детето да напусне страната, съгласно чл. 3.3. от общите условия. В случай че Пътуващият не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Пътуващия за непроведеното пътуване.

5.2.9 Пътуващият има право да получи обезщетение за претърпени вреди вследствие на  виновно неизпълнение от страна на Туроператора на договора за туристически пакет, с доказан размер на вредите, освен в случаите, когато това се дължи нa:

5.2.9.1 Пътуващия;

5.2.9.2 Трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, които не могат да се предвидят или предотвратят;

5.2.9.3 Непреодолими и извънредни обстоятелства;

5.2.10 В случай че Пътуващият прекрати доброволно своето пътуване през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай Пътуващият не може да има претенции към Туроператора за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.

5.2.11 Пътуващият е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи, на служителите на Туроператора и неговите контрагенти. В случай, че поради изложените причини, за Пътуващия или за Туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от Пътуващия. Всички разходи, претърпени от Пътуващия, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобус, самолет, кораб, влак или съответно превозно средство, са изцяло за сметка на Пътуващия, независимо от причината за закъснението.

5.2.12 Пътуващият е длъжен да предостави на Туроператора информация за здравословното си състояние в случай, че страда от хронични или вродени заболявания, които могат да застрашат живота/здравето му по време на пътуването, която информация се предоставя в писмен вид на Туроператора към датата на направената резервация за конкретната програма.

5.2.12.1 Отчитайки спецификите на всяка отделна програма, Туроператорът има право по своя преценка да откаже на Пътуващия включването му в пътуването.

5.2.12.2 В случай че Туроператорът не е уведомен в указания срок и по указания тук начин и при настъпване на инцидент, свързан с хронично или вродено заболяване на Пътуващия, Туроператорът и/или неговите изпълнители не носят отговорност.

5.2.12.3 Независимо от уведомяването на Туроператора за наличие на хронично или вродено заболяване на Пътуващия, и в случай че Пътуващият изрично писмено заяви желание да участва в конкретна програма на свой риск, той се задължава писмено да декларира, че всякакви евентуални рискове по отношение на здравето и живота му са изцяло за негова сметка и Туроператорът и/или негови изпълнители не носят каквато и да било отговорност при евентуално настъпване влошаване на здравословното му състояние и/или смърт по време на пътуването.

6. Прехвърляне на права

6.1 Пътуващият има право да прехвърли правата и задълженията си по договора за туристически пакет на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, при наличие на такава възможност, като предварително уведоми за това Туроператора и получи съгласието му. Пътуващият, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с общите условия, договора за туристически пакет и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването, преди приемане на прехвърлянето.

7. Отказ от пътуване

7.1 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора за туристически пакет от страна на Пътуващия, Туроператорът удържа посочените в настоящия член такси за прекратяване на договора, а именно:

7.2. При пътуване в чужбина с бус:

– 30 и повече дни преди датата на пътуването – без такси за прекратяване на договора, освен ако не се дължат неустойки по вече заплатени от Туроператора разходи за автобусни, фериботни, хотелски резервации и др., включени в пакетната цена на пътуването. При тях са в сила условията за анулация на съответния доставчик на услугата и същите подлежат на заплащане от Пътуващия.

– от 20 до 14 дни преди датата на пътуването – 40 % от пакетната цена на пътуването, както и стойността на вече заплатените от туроператора невъзстановими разходи;

– от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 60 % от пакетната цена на пътуването;

– под 7 дни преди датата на пътуването – 100 % от пакетната цена на пътуването;

7.2.1 При пътуване в чужбина със самолет:

– 45 и повече дни преди датата на пътуването – без такси за прекратяване на договора, освен ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни билети, хотелскo настаняване и други услуги, които са част от пакетната цена. В случай че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни билети, хотелско настаняване и други услуги, които са част от пакетната цена на пътуването, се прилагат тарифите, правилата и условията за анулация на съответния превозвач (авиокомпания, автобусна или фериботна компания);

– от 45 до 30 дни преди датата на пътуването – 30 % от цената на пътуването, както и стойността на вече заплатените от Туроператора невъзстановими разходи, включени в пакетната цена на пътуването, съгласно тарифите на съответните авиокомпании, автобусни и фериботни компании, хотели и др.;

– от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50 % от цената на пътуването, както и стойността на вече заплатените от Туроператора невъзстановими разходи, включени в пакетната цена на пътуването, съгласно тарифите на съответните авиокомпании, автобусни и фериботни компании, хотели и др.;

– от 19 до 10 дни преди датата на пътуването – 80 % от пакетната цена на пътуването;

– по-малко от 10 дни преди датата на пътуването – 100 % от пакетната цена на пътуването;

7.2.2  При пътуване в страната:

– 20 и повече дни преди датата на пътуването – без такси за прекратяване на договора;

– от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

– от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 70 % от общата стойност на пътуването;

– под 7 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването;

7.3 В случай че Пътуващият прекрати своето пътуване през времетраенето му по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай Пътуващият не може да има претенции към Туроператора за връщане на част от стойността на заявените услуги.

7.4 При подаване на документи с неверни данни и/или неспазване на сроковете от страна на Пътуващия, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните такси.

8. ПРОМЕНИ В ПРОГРАМИТЕ И АНУЛАЦИИ ОТ СТРАНА НА ТУРОПЕРАТОРА

8.1 Промени в програмата

Туроператорът си запазва правото за промени в програмата поради независещи от Туроператора причини (непредвидена промяна на самолетни/фериботни разписания, работно време и наличност на свободни места в туристически обекти или при възникване на обстоятелства от природно естество).

8.2 Анулации

8.2.1 Туроператорът си запазва правото да отмени пътуването, когато минималният брой записани туристи за осъществяване на програмата не е достигнат или при възникване на обстоятелства, отговарящи на описаните в чл. 8.3 от общите условия. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора за туристически пакет, като връща на Пътуващия всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (такса за анулация на сключени от името и за сметка на Пътуващия застраховки, глоба за върнати самолетни билети за редовни полети, съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси и други заявени по желание на Пътуващия и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица – контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане).

9. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТУРИСТИТЕ

9.1. За всички програми туристите са подготвят с подходящо облекло и с екипировка в зависимост от сезона, в който се организира програмата и според нейната специфика.

9.2. С акта на записването си за дадена програма, Пътуващите декларират, че са здрави, без медицински оплаквания и че здравословното им състояние позволява да се включат в програмата.

9.3. При планинските и приключенските програми от Пътуващия се изисква да бъде в добро здраве и в добра обща физическа кондиция и подготовка.

9.4. Няма да взимам индивидуални решения, касаещи маршрута, без знанието на водача

9.5. Се задължавам да спазвам инструкциите и да съблюдавам мерките за безопасност

9.6. Давам съгласието организаторите и другите участници в събитието, да бъдат освободени от отговорност за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други, които могат да ме сполетят по време на събитието или по пътя към мястото на провеждане на събитието.ворност за действията си, за живота и здравето си по време на събитието.

9.7 С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1 Настоящите общи условия са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

10.2 Всички спорове, касаещи изпълнението на тези Общи условия и Договора за туристическа услуга, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай че съгласие не може да бъде постигнато, спорът се разрешава по съдебен ред.

10.4 Туроператорът гарантира, че предоставените от Пътуващия лични данни са защитени съгласно приложимите разпоредби на българското законодателство, обработват се само във връзка с изпълнението на Договора за туристически пакет и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

10.3 Общите условия са неразделна част от Договора за туристически услуги на Туроператора.